Терапия с интерферон

Лаборатория ГЕНИКА е тясно специализирана в диагностиката на редица заболявания посредством ДНК анализ. Изследванията се извършват чрез детекция на генетичен материал, поради което ДНК анализът е най-точният диагностичен способ в съвременната лабораторна практика.

 

 

ТЕРАПИЯ С ИНТЕРФЕРОН ПРИ ХЕПАТИТ С- СЪСТОЯНИЕ НА ПРОБЛЕМА

 

Милиони хора по света страдат от хронична форма на Хепатит С инфекция. По настоящем на пациентите се провежда комбинирана терапия с пегилиран интерферон алфа и рибавирин за 48 седмици. Цел на терапията е унижощаване на вируса (SVR). Ако 24 седмици след приключване на терапията вируса не се открива, тя се приема за успешна. Това обаче се случва при по-малко от 50% от случаите.

 

КЛИНИЧНО ЗНАЧЕНИЕ  НА IL28B ГЕННИ ВАРИАНТИ 

 

Чрез изследването на пациенти с Хепатит С генотип 1 за IL28B варианти е възможно да се предскаже с голяма точност възможността за спонтанно оздравяване (RVR) в острата фаза на заболяването, както и кои пациенти ще отговорят успешно на терапията (SVR).

При пациенти с генотип СС за маркер rs12979860 и ТТ за маркер rs8099917, вероятността за спонтанно излекуване е 3 пъти по-висока, в сравнение със съответно СТ, ТТ и GT,GG генотип. Този факт се потвърждава и от по-ниската честота на т.нар. „благоприятни“ генотипове при пациентите с хронична форма на заболяването.

Според последните литературни данни, традиционния подход на изчакване от 12 седмици преди започване на терапията не е подходящ за пациенти с „неблагоприятен“ генотип, тъй като спонтанно излекуване се наблюдава твърде рядко.

 

Вероятността за успешна терапия при пациенти с Хепатит С генотип 1, при които не се наблюдава спонтанно оздравяване, но са носители на „благоприятен“ IL28B вариант е 65%. При пациенти с Хепатит С генотип 2 и 3 изследването за IL28B варианти не се препоръчва рутинно, поради по-слабото повлияване на терапията от индивидуалния генен вариант.   

 

В заключение може да се каже, че определянето на индивидуалния L28B вариант, в комбинация с останалите клинични показатели (наличие на фиброза, вирусен товар, придружаващи заболявания и др.) може да бъде важен прогностичен фактор при взимане на решения преди и по време на терапията. Осигурява ефикасност, рационален подход и индивидуализирана грижа за нашите пациенти.

 

  

 

 

Използвана литература:

 

1.      Ge D, Fellay J, Thompson AJ, et al. Genetic variation in IL28B predicts hepatitis C treatmentinduced viral clearance. Nature. 2009; 461: 399-401.

2.      Clark PJ, Thompson AJ.Host genomics and HCV treatement response. J Gastroenterol Hepatol. 2011 Sep 14