Ракова диагностика

Лаборатория ГЕНИКА е тясно специализирана в диагностиката на редица заболявания посредством ДНК анализ. Изследванията се извършват чрез детекция на генетичен материал, поради което ДНК анализът е най-точният диагностичен способ в съвременната лабораторна практика.

 

 

 ГЕНЕТИЧНО ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНИЕ КЪМ РАЗВИТИЕ НА РАК

 

Етиологията на раковите заболявания е мултифакторна и включва взаимодействието на генетични и медицински фактори, фактори на околната среда, начин на живот и други.

Развитието на генетиката в областта на раковите заболявания помогна за определяне на персоналния риск, молекулярно-генетично характеризиране, спомагащо за избор на подходяща стратегия за лечение и прогноза за изхода на заболяването.

 

Какво представлява генетичното изследване за  предразположение?

 

Изследването за предразположение (известно още като предсимптоматично изследване) може да предостави информация дали за даден индивид има висока вероятност да развие определена форма на рак. Въпреки  че  раковите заболявания обикновено се развиват в зряла възраст, някои
видове  рак могат  да  се  развият  през  детството  или юношеството  (напр. при индивиди с Множествена Ендокринна Неоплазия или Фамилна Аденоматозна Полипоза).

Анализите обикновено се извършват след взимане на кръвна проба. Кръвта се изследва в генетична лаборатория, за да се провери дали има изменения в определен ген или гени, които са свързани със заболяването.

Генетични изследвания може да се извършват и в туморна тъкан, където се търсят генетични изменения, характерни само за туморната тъкан и това може да има пряко отношение към охарактеризиране и лечение на тумора, както и за прогноза на заболяването.

 

Защо бих могъл да обмислям провеждането на генетично изследване за предразположение?


Ако съществува фамилна история за определен вид раково заболяване във вашето семейство (обикновено два или три близкородственика от едната страна на Вашето семейство, които са заболяли на сравнително млада възраст, т.е. под 60 години), то това може да се дължи на наследствено изменение в даден ген. За индивид, развил рак на млада възраст или множество карциноми, напр. карцином на гърдата и яйчниците на възраст под 50 години, вероятността
да има изменение в даден ген е по-  висока от средно статистическата (популационна). Ако изменение в даден ген е намерено при Ваш близък роднина, е възможно да Ви бъде направено изследване за предразположение, при което да се провери дали сте унаследили това изменение.

Може да искате да Ви бъде направен теста ако: 

  • Този вид рак може ефективно да бъде предотвратен или лекуван, както и ако съществуват скринингови програми, които да Ви бъдат предложени при увеличен риск за развитие на заболяването.
  • Вярвате, че ако знаете повече за вероятността да развиете тази форма на рак може да вземете важни решения за живота си, включително за Вашето здраве (т.е. по-  чести профилактични прегледи или профилактична операция).
  • Тази информация Ви е необходима, за да научите повече за риска при Вашите деца.

 

Кои видове рак  подлежат на изследване за генетично предразположение?

 

Определени наследствени форми на рак вече могат да бъдат изследвани за предразположение. Ето и някои примери:
 
1) Някои форми на рак на гърдата и/или яйчниците.
2) Някои форми на тънкочревен рак, рак на дебелото черво или матката (ендометриален), включващи Наследствен Неполипозен Колоректален Карцином (HNPCC) и Фамилна Аденоматозна Полипоза (FAP).
3)  Други редки видове рак като ретинобластома, която представлява рядък вид рак на окото.


 
Забележки:

Важно е да запомните, че раковите заболявания са чести и в повечето случаи за причинени от комбинацията на нашите гени, начин на живот и други фактори на средата. Само малка част от тях (5-10%) са наследствени.

 

Знанията за генетичните предразположения към различни ракови заболявания постоянно нараства. Това води до възможността да се изследват и интерпретират измененията във все повече региони на човешкия геном във връзка с предразположения към ракови заболявания.

 

При изготвяне на този материал са използвани части от информационната брошура на Eurogenetest (http://www.eurogentest.org).

 

Информацията на тази страница има осведомителна цел и не може да се приема за медицинска препоръка.